Algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden MY Rooms Thailand

MY Rooms (Thailand) Limited Partnership is geregistreerd in Petchaburi Thailand. De letter MY zijn in het Thais geregistreerd twee aparte Engelse letters ‘M’ ‘Y’ de laatste letter wordt in het Engels uitgeproken als ‘why’. Wij zijn (nog) niet lid van  reisvereniging maar streeft dezelfde normen en waarden na voor al haar klanten.

Boekingsvoorwaarden

Artikel 1      Begripsbepalingen
Artikel 2      De opdracht in het algemeen
Artikel 3      De reserveringsopdracht
Artikel 4      Betalingen
Artikel 5      Aansprakelijkheid
Artikel 6      Documenten
Artikel 7      Rente en incassokosten
Artikel 8      Klachten
Artikel 9      Geschillen


Inleiding

MY Rooms Thailand, het boekingskantoor ‘MY Rooms’, is een dienstverlener op het gebied van vakantie accommodatie reserveringen in Thailand. De dientsverlening bestaat uit informeren, adviseren en reserveren. Ons boekingskantoor verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

MY Rooms maakt reserveringen voor u. Er komt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. MY Rooms is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten maar wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering en betaling. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste persoonsgegevens en aankomsttijd. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten zoals paspoort, visa en inentingsbewijzen.

Artikel 1     Begripsbepalingen

1.1       De reserveringsopdracht:
De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en MY Rooms, waarbij MY Rooms zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen.
1.2       MY Rooms Thailand:
Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen en verblijf in Thailand.
1.3       Dienstverlener:
De vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen in Thailand, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
1.4       Reiziger:
a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door MY Rooms verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
1.5       Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. MY Rooms is buiten deze werktijden ook beschikbaar via mobiels en het Internet.

Artikel 2     De opdracht in het algemeen

2.1       De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
2.2       De opdrachtgever is jegens MY Rooms en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van MY Rooms zelf een vergoeding is verschuldigd, zal MY Rooms dat vooraf bekend maken.
2.3       Bij boeking via internet richt MY Rooms het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door MY Rooms is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
2.4       De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
2.5       In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door MY Rooms wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
2.6       De opdrachtgever is zowel jegens MY Rooms als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door MY Rooms. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

Artikel 3     De reserveringsopdracht

3.1       De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan MY Rooms.
3.2       De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
3.3       Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die MY Rooms moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
De volgende richtlijnen worden gehanteerd bij annuleren van de reis:
– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totale reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de totale reissom;
– bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de totale reissom;
– bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de totale reissom;
– bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de totale reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom
3.4. Annuleringen vooraf de vertrekdatum nav eventuele negatieve reisadviezen van het Ministerie van Buitelandse Zaken, geldt primair niet als geldende reden om te annuleren, in artikel 3.3. gehanteerde voorwaarden worden dan gehanteerd. MY Rooms zal zijn uiterste best doen om te trachten vlucht en/of accommodatie alsmede transfers te wijzigen naar een andere tijdstip of indien mogelijk proberen in overleg te annuleren. Hier kan echter geen garantie op worden gegeven.
3.5. Voor afbreken van de geboekte vakantie reis, gelden dezelfde voorwaarden als gesteld in 3.3 en 3.4., ongeacht de reden hiervan.
3.5.       Alle mededelingen van MY Rooms of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4     Betalingen

4.1       De verschuldigde bedragen dienen binnen de door MY Rooms aangegeven termijn aan MY Rooms te zijn voldaan. MY Rooms is bevoegd – zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
4.2       MY Rooms zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet veel hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).
4.3       Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door MY Rooms te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
4.4       Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. MY Rooms heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
4.5       Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5     Aansprakelijkheid

5.1       MY Rooms zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
5.2       Indien MY Rooms diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een pakketreisovereenkomst waarop de Reisvoorwaarden van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze Reisvoorwaarden, ook voorzover het betreft de aansprakelijkheid van MY Rooms. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door MY Rooms berust in dat geval bij de reisorganisator..
5.3       Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt MY Rooms geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. MY Rooms draagt geen verantwoordelijkheid voor verkeerd afgegeven prijzen, foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
5.4       Voorzover MY Rooms zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van MY Rooms beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
5.6       De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
5.7       MY Rooms is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities.
5.8       De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van MY Rooms en/of de door deze ingeschakelde derde.

Artikel 6     Documenten

6.1       Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door MY Rooms algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
6.2       De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
6.3       Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij MY Rooms heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of MY Rooms tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
6.4       De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs.
6.5       Door of vanwege MY Rooms zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7     Rente en incassokosten
7.1       De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens MY Rooms heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
7.2       Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 8     Klachten

8.1       Klachten over een door MY Rooms gemaakte reservering, resp. over door MY Rooms verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij MY Rooms worden ingediend.
8.2       MY Rooms zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn uit art. 8 lid 1 verlengd met één maand. Als de reactie van MY Rooms meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit art. 8 lid 1 verlengd met twee maanden.
8.3.      Als sprake is van een verdere tijdsoverschrijding door MY Rooms waardoor de reactietermijn van MY Rooms met meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de Geschillencommissie besluiten het betreffende geschil toch in behandeling te nemen. De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zie ook artikel 9, bij NB)

Artikel 9     Geschillen
MY Rooms heeft een lopende aanvraag om toe te treden tot de Geschillencommissie Reizen. Om aanspraak te maken om toe te treden tot deze commissie dienen onder andere onderstaande bepalingen te worden opgenomen. Tot daadwerkelijke toetreding is het niet mogelijk om geschillen aan deze commissie toe te wijzen.
9.1       Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (https://www.sgc.nl/).
9.2       Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Boekingsvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
9.3       Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
9.4       De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van geschillen is een vergoeding verschuldigd.
9.5       De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindende adviesprocedure heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.
9.6       Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door MY Rooms één jaar na deze dienstverlening.